Knsnaper

Najlepsza restauracja w Twoim mieście

Zapraszamy codziennie

Pon-pt: 11:00-22:00
Sob-ndz: 13:00-24:00

Zasady prawidłowego sporządzania dokumentacji geotechnicznej

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej ma na celu dostarczenie podstawowych informacji, dotyczących badanego podłoża budowlanego. Opracowanie, powinno być sporządzone zgodnie z obowiązujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz na podstawie aktualnych norm przedmiotowych.

Ogólna charakterystyka badań geotechnicznych

badania geotechniczneCelem prac geotechnicznych jest określenie cech fizyczno – mechanicznych gruntów podłoża, w zakresie niezbędnych do ustalenia i zgodnego z projektem bydowlanym, posadowienia obiektów. Obejmuje to zakres związany z rozpoznaniem budowy geologicznej poszczególnych warstw gruntu, oraz określenia jego właściwości hydrogeologicznych. Dokumentacja i związane z nią badania geotechniczne, powinny zawierać szczegółowe opisy metodyki wykonywanych badań terenowych, oraz geotechniczną oceną poszczególnych warstw gruntowych, występujących w danym podłożu budowlanym. Prace terenowe obejmują wizję terenu badań, wykonanie otworów wiertniczych, oraz przeprowadzenie, w nich badań obejmujący cały profil geotechniczny. Po zakończeniu wierceń i uzyskaniu niezbędnych próbek i pomiarów, należy wszystkie wyrobiska badawcze zlikwidować, przez zasypanie urobkiem, najlepiej w kolejności przewierconych warstw. Prace geodezyjne, są wykonywane w oparciu o istniejącą sytuację, oraz dostarczony przez inwestora projekt i plan sytuacyjno-wysokościowy. Na podstawie domiarów prostokątnych tego planu i aktualnej sytuacji, są wyznaczane współrzędne wyrobisk i rzędne wysokościowe.

Następnie na podstawie budowy geotechnicznej i pobranych próbek, dokonuje się wydzielenia warstw gleby i odpowiednie jej sklasyfikowanie, zgodnie z obowiązującą normą prawną. Według tych norm, mogą to być podłoża zaliczane do naturalnych nasypowych, gliniastych, lub sybkich. Poszczególne warstwy, powinne być wyodręnione i opisane zgodnie z ich właściwościami i cechami fizyczno-mechanicznymi.